In de zorg voor onze leerlingen willen we recht doen aan alle kinderen. Kinderen die meer kunnen, mogen minder reguliere lesstof maken en kunnen versnellen op bepaalde vakken. Ook zijn er mogelijkheden tot verdieping,verrijking en uitdaging.

Leerlingen die de inhoud en/of het tempo van de leerstof minder goed aan kunnen, bieden we extra begeleiding. Indien nodig wordt een eigen leerlijn opgesteld.

 Intern begeleider/ kwaliteitscoördinator 
De zorg voor leerlingen wordt gecoördineerd door de Intern Begeleider/ kwaliteitscoördinator. Op onze school is dat Marijn van der Hidde. Zij zorgt ervoor, samen met de leerkracht en eventuele externe instanties, dat de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen gewaarborgd blijft. Een aantal keren per jaar voert zij gesprekken met de groepsleerkrachten, de zogenaamde groeps- en leerlingbesprekingen. Ook onderhoudt zij contact met alle instanties die betrokken zijn bij de leerlingenzorg.

Leerlingvolgsysteem 

In het leerlingvolgsysteem Esis worden de ontwikkelingen van de leerlingen bijgehouden. De gegevens worden op verschillende manieren verkregen:

  • Methodegebonden toetsen: In alle methoden die wij gebruiken worden regelmatig toetsen afgenomen. De resultaten geven aan of de leerling de leerstof goed heeft begrepen.
  • Cito toetsen: Een aantal keren per jaar worden deze toetsen, ontwikkeld door Stichting Cito, afgenomen. De resultaten geven ons een beeld van de ontwikkeling van onze leerlingen in vergelijking met het landelijk gemiddelde.
  • Sociaal Emotioneel: Niet alleen de cognitieve, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt bijgehouden en geregistreerd door middel van de SCOL.
  • In groep 8 wordt de doorstroomtoets afgenomen.

Eén-zorg-route en passend onderwijs 
Wij hebben onze leerlingenzorg ingericht volgens de principes van de 1-zorgroute. De 1-zorgroute is een denk- en werkkader die gebaseerd is op de uitgangspunten van handelingsgericht werken. Hiermee wordt op groeps-, school- en bovenschools niveau het onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Het denken in de 1-zorgroute is in sterke mate proactief: wat heeft deze leerling nodig om de volgende stap in zijn ontwikkeling te maken. We hebben het hier over onderwijsbehoeften waaraan we op planmatige wijze tegemoetkomen. Voor het grootste deel van de leerlingen geldt dat binnen de dagelijkse lessen tegemoet kan worden gekomen aan hun onderwijsbehoeften. Voor hen hoeft niets extra’s te worden georganiseerd. Daarnaast zijn er leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.Als de leerkracht deze ondersteuning niet kan bieden, heeft deze leerkracht zelf ook een ondersteuningsbehoefte. Op dat moment kan het samenwerkingsverband worden ingeschakeld (Passendwijs).

Doubleren 
Soms blijkt dat het goed is dat een leerling een groep nogmaals doet. Het kan zijn dat de toetsresultaten onvoldoende zijn of dat de sociaal-emotionele ontwikkeling achterblijft. Een keuze voor een doublure wordt goed doordacht gemaakt. We kijken hierbij naar verschillende aspecten. De doublure moet een positief effect kunnen hebben op de ontwikkeling van de leerling. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met het sociale aspect en het welbevinden van de leerling.

Aanpassingen op gebied van leerlingenzorg worden met ouders besproken, de uiteindelijke beslissing ligt bij ons als school.