Vanaf 1 juli 2013 is het voor elke organisatie die werkt met ouders en kinderen, een wettelijke verplichting om bij zorg, de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling toe te passen. De meldcode is een vijf stappenplan, waarin wordt aangegeven hoe de beroepskracht moet handelen bij vermoedens van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling. De vijf stappen zijn een leidraad bij zijn/haar besluit om wel/niet een melding te doen bij VeiligThuis.

De organisatie heeft de wettelijke verplichting om een protocol te hebben waarin staat beschreven hoe zij met de meldcode werkt. In dit protocol hoort beschreven te zijn wie de beslissing neemt in stap 5B, het wel/niet melden, en hoe er wordt omgegaan met gevoelige informatie. Verder dient de organisatie te beschikken over een deskundig persoon op het gebied van huiselijk geweld/kindermishandeling. In de meeste gevallen zal deze persoon aandachtsfunctionaris worden genoemd, en zullen er binnen de organisatie een of meerdere aandachtsfunctionarissen zijn aangesteld.

De stappen zijn:

Stap 1: Het in kaart brengen van signalen
Stap 2: Advies vragen
Stap 3: Gesprek met de ouder(s)/verzorger(s)
Stap 4: Wegen van de ernst van de zorg
Stap 5: Begeleiden naar hulp, of melden bij VeiligThuis Aandachtsfunctionaris

Voor klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u ook contact opnemen met de aandachtsfunctionaris van onze school: marijn.vanderhidde@floresonderwijs.nl.

De aandachtsfunctionaris ondersteunt de leerkracht bij het nemen van de stappen van de meldcode. Soms zal de aandachtsfunctionaris al bij de eerste stap aanwezig zijn, en de verdere stappen van de meldcode samen met de leerkracht en de ouder(s) nemen.

De meldcode is er in eerste instantie niet op gericht om melding te doen bij VeiligThuis, maar is vooral bedoeld om de ouder(s) op de hoogte te stellen, en te houden van de zorgelijke signalen die aanwezig zijn. De voorkeur gaat altijd uit om de ouder(s) in een zo vroeg mogelijk stadium te motiveren in het accepteren van hulp bij de vastgestelde problemen. Lukt dit niet, dan neemt de aandachtsfunctionaris in stap 5B de beslissing om te melden bij VeiligThuis.

Meer informatie via: www.onderwijsinspectie.nl en info@owinsp.nl