Algemeen
Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Een deel van die taak hebben ze weliswaar overgedragen aan de school. Wij zijn het verlengstuk van de opvoeding thuis. Daarom vinden wij het van het grootste belang dat ouders nauw betrokken zijn bij onze school. De ervaring leert dat kinderen beter presteren naarmate ouders meer belangstelling tonen voor wat het kind doet op school.

Op school kunnen ouders ook helpen, bijvoorbeeld met handvaardigheid, als begeleider bij excursies, in de mediatheek, met de schoonmaak van speelgoed, etc. Zonder ouderhulp zijn veel van deze activiteiten niet mogelijk. Om die reden doen zowel de Activiteitencommissie (AC) als het team een beroep op u. In de weekbrief wordt vermeld wanneer en waarvoor hulp nodig is.

Naast de AC is er ook een Medezeggenschapsraad (MR). De MR behartigt de belangen van de kinderen, de ouders en het personeel van de school. 

Informatieavond
Aan het begin van ieder schooljaar organiseren we een algemene informatieavond voor ouders/verzorgers. Het doel van deze avond is u te informeren over wat in het komend schooljaar in de groep en binnen school wordt gedaan: welke leerstof we gaan behandelen, welke methodes we daarvoor gebruiken, etc. U kunt de diverse methodes inzien en bent in de gelegenheid om vragen te stellen.

In groep 3 wordt op deze avond specifieke informatie gegeven over het lees- en rekenonderwijs en in groep 8 over de weg naar de middelbare school.

Inloopmoment
Eén keer per jaar kunt u samen met uw kind(eren) naar school komen om een kijkje te nemen in de klassen. Deze avond wordt georganiseerd als afsluiting van een project. De school en de klassen zien er dan extra feestelijk uit. Tijdens deze avond is uw kind uw gids. de informatieavond is bedoeld om u te laten zien wat we de afgelopen tijd allemaal in de groepen hebben gedaan.

Rapport en 10-minutengesprek
Uw kind krijgt twee keer per jaar een rapport: een voorjaarsrapport en een zomerrapport. In november zijn er voortgangsgesprekken. Deze gesprekken gaan over de voortgang en ontwikkeling van uw kind  ten aanzien van de prestaties en de omgang met anderen. De 10-minutengesprekken worden gehouden naar aanleiding van de rapporten. In deze gesprekken hoort u hoe uw kind het doet op school en kunt u uw vragen stellen aan de leerkracht van uw kind.

Heeft u naast een 10-minutengesprek de behoefte aan een extra gesprek over uw kind, dan kunt u altijd contact  opnemen met de groepsleerkracht. Samen maakt u dan een afspraak voor een gesprek na schooltijd. Het kan ook voorkomen dat een leerkracht zelf een afspraak wil plannen voor een gesprek. Dit gebeurt als de vorderingen of het gedrag van uw kind daartoe aanleiding geeft.

In groep 7 (tweede gesprek) en groep 8 (eerste en tweede gesprek) duren de gesprekken 15 minuten in plaats van 10 minuten. Dit in verband met de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. De overige gesprekken duren 10 minuten.

Vieringen
Ouders zijn van harte welkom bij de vieringen; de kinderen vinden het leuk als hun ouders belangstelling tonen. Wij stellen het op prijs als u niet direct na het optreden van uw eigen kind vertrekt. Wij waarderen het enorm als u ook belangstelling toont voor de andere kinderen. Uw baby of peuter mag bij de gewone vieringen aanwezig zijn. Als uw kleintje gaat praten of huilen, wilt u dan zo vriendelijk zijn de aula te verlaten? Mobiele telefoons staan natuurlijk uit tijdens vieringen. Het maken van foto's en filmpjes is toegestaan, mits het enkel foto's en filmpjes van uw eigen kind betreft. Het is niet toegestaan om foto's en/of filmpjes van andermans kinderen te delen via welk sociaal medium dan ook. 

Talententijd
Kinderen krijgen de kans om tijdens talententijd nieuwe talenten te ontdekken en om zich te ontwikkelen binnen hun talenten. Ouders en teamleden worden hier actief bij betrokken en werken op hun beurt dus ook vanuit hun eigen talent. Heeft u een talent? Dan nodigen wij u van harte uit om een workshop op onze school te verzorgen.