De MR (medezeggenschapsraad) houdt zich bezig met de belangen van de kinderen, de ouders en het personeel van de school. De MR zorgt voor overleg tussen ouders, het team en de directie/bestuur. De MR heeft een wettelijke status. 

De MR bestaat uit 6 personen, waarvan 3 ouders en 3 teamleden. Ouders en teamleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Na die 3 jaar kunnen zij zich herkiesbaar stellen voor nog een periode van 3 jaar. 

De MR vergadert zes keer per schooljaar. Over verschillende onderwerpen mag de MR advies geven en/of instemmen. Dit staat vast in het medezeggenschapsreglement. 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Iedereen is welkom om een vergadering bij te wonen, ook als u geen lid van onze MR bent. Dit schooljaar zijn de vergaderingen om 19:00 uur op:

  • Dinsdag 4 oktober 2022

  • Maandag 21 november 2022

  • Dinsdag 24 januari 2023

  • Maandag 20 maart 2023

  • Dinsdag 23 mei 2023

  • Maandag 19 juni 2023

Ook is er een Gemeenschappelijke Medezeg­genschapsraad (GMR) waarin vertegenwoordigers van alle (openbare) basisscholen van Arnhem zitten. Een van onze teamleden is ook lid van de GMR. 

De leden van onze MR
Ouders:                             Teamleden:
Joost                                  Marlous Mekking (voorzitter)
Verenice                            Ephraim van Dam (secretaris)
Rozila                                 Boukje Miedema (notulist)