De Medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de kinderen, de ouders en het personeel van de school. De MR zorgt voor voldoende overleg tussen ouders en teamleden enerzijds en directie/bestuur anderzijds. Dit overlegorgaan heeft, in tegenstelling tot de AC, een wettelijke status. De directeur is adviseur van de MR en in sommige situaties woordvoerder en vertegenwoordiger van het bestuur.

Het overleg is geregeld in het Medezeggenschap reglement. De MR heeft instemmings- dan wel adviesbevoegdheid bij bepaalde beslissingen van de directie/bestuurscommissie.

De MR bestaat uit acht personen: vier ouders en vier leerkrachten. De vertegenwoordiging van de ouders wordt middels verkiezingen gekozen. Leden worden gekozen voor een periode van twee jaar, maar kunnen zich herkiesbaar stellen voor nog een periode van twee jaar.

De MR vergadert regelmatig; de vergaderingen zijn in principe openbaar. We zouden u dan ook graag eens bij een vergadering welkom heten. U bent welkom op de volgende data:

  • Dinsdag 4 oktober 2022

  • Maandag 21 november 2022

  • Dinsdag 24 januari 2023

  • Maandag 20 maart 2023

  • Dinsdag 23 mei 2023

  • Maandag 19 juni 2023

U dient zich hiervoor aan te melden. U kunt reacties en vragen ook mailen: info.obsdavinciarnhem@floresonderwijs.nl.

Tevens is er een Gemeenschappelijke Medezeg­genschapsraad (GMR) waarin vertegenwoordigers (MR-leden) van alle (openbare) basisscholen van Arnhem zitten.