De MR (medezeggenschapsraad) houdt zich bezig met de belangen van de kinderen, de ouders en het personeel van de school. De MR zorgt voor overleg tussen ouders, het team en de directie/bestuur. De MR heeft een wettelijke status. 

De MR bestaat uit 6 personen, waarvan 3 ouders en 3 teamleden. Ouders en teamleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Na die 3 jaar kunnen zij zich herkiesbaar stellen voor nog een periode van 3 jaar. 

De MR vergadert zes keer per schooljaar. Over verschillende onderwerpen mag de MR advies geven en/of instemmen. Dit staat vast in het medezeggenschapsreglement. 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Iedereen is welkom om een vergadering bij te wonen, ook als u geen lid van onze MR bent. Dit schooljaar zijn de vergaderingen om 19:00 uur op:

  • Dinsdag 19 september 2023

  • Dinsdag 28 november 2023

  • Dinsdag 16 januari 2024

  • Dinsdag 5 maart 2024

  • Dinsdag 14 mei 2024

  • Dinsdag18 juni 2024

Ook is er een Gemeenschappelijke Medezeg­genschapsraad (GMR) waarin vertegenwoordigers van alle (openbare) basisscholen van Arnhem zitten. 

De leden van onze MR
Ouders:                             Teamleden:
Joost Fledderus              Marlous Mekking
Nicole Arts                        Ephraim van Dam 
Seza Semorian                 Boukje Miedema