Vanaf 25 september 2013 is het Schoolveiligheidsplan van de scholen van Delta, Fluvius en De Basis van kracht gegaan. In het Gelredome is dit plan gepresenteerd aan de besturen, scholen, politie, Gemeente Arnhem, Bureau Halt en het Ministerie. Daarnaast is er door de besturen/gemeente en politie een intentieverklaring ondertekend voor een verdere samenwerking op dit thema.

Het schoolveiligheidsplan is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de schoolbesturen, politie en Bureau Halt in het kader (en met subsidie) van het programma VPT (Veilige Publieke Taak).

Het geeft een goed overzicht van procedures en protocollen hoe te handelen in bepaalde situaties. Een schoolveiligheidsplan is verplicht voor scholen.


Wat kunt u als ouder doen?

U kent uw kind door en door en vaak beter dan wij. Als u merkt dat uw kind niet goed in z'n vel zit, als het stil of humeurig van school komt, bij herhaling klaagt over gedrag van bepaalde kinderen of ander afwijkend gedrag vertoont, wees dan alert. Probeer uw kind te laten vertellen of er iets is. En als u er niet achter komt, maar u zich toch zorgen maakt, stel dan de groepsleerkracht op de hoogte. Misschien dat we samen kunnen achterhalen wat er speelt.

Het effect van pestgedrag mag nooit worden onderschat. Kinderen kunnen heel erg veel last hebben van pesten, het kan het zelfvertrouwen sterk ondermijnene en kinderen kunnen er psychisch ook lang last van houden. Ook als uw kind veel op internet zit, kan er van alles misgaan. Het is een bekend gegeven dat een grote groep kinderen via internet wordt gepest.

En dat gaat vaak buiten het gezichtsveld van ouders en leerkrachten om. Hebt u vermoedens, aarzel niet en kom op school overleggen om te kijken of wij iets kunnen veranderen.

Ook op school hebben we een schoolveiligheidsplan. Zie hiervoor ook de website van VenstersPO. In dit plan staat beschreven wat onze visie, doelen en uitgangspunten zijn t.a.v. sociale veiligheid. Ook wordt de coördinatie rondom sociale veiligheid omschreven en worden er specifieke acties die bijdragen aan het sociaal emotioneel leren opgesomd van preventief naar curatief niveau. Verder kunt u lezen hoe onze registratie wordt bijgehouden en hoe ons beleid wordt gemonitord en gewaarborgd. Tot slot staan er veel protocollen en stappenplannen in waar wij gebruik van maken.